Ανακοίνωση ΤΑΙΠΕΔ για λιμάνι και κοινοπραξία με Σαββίδη

100
Ôï âáðüñé áð' ôç ÓáãêÜç "Ýäåóå" Èåóóáëïíßêç, áõîÜíåôáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí êéíåæéêþí íáõôéëéáêþí åôáéñéþí ãéá ôï ëéìÜíé ôçò Èåóóáëïíßêçò, ç äéäáäñïìÞ åíüò êïíôÝéíåñ áðü ôçí Êßíá ìÝ÷ñé ôçí ÅëëÜäá, ÐÝìðôç 9 Íïåìâñßïõ 2006

Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της πώλησης του ΟΛΘ στην κοινοπραξία DIEP, Terminal Link (CMA) και Belterra (Ιβάν Σαββίδης) βρίσκεται το ΤΑΙΠΕΔ καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του ΤΑΙΠΕΔ εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά και αποφασίστηκε η ανακήρυξη της κοινοπραξίας ως προτιμώμενου επενδυτή. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα (Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραφή σύμβασης) προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να περάσει ο έλεγχος του ΟΛΘ στους νέους ιδιοκτήτες.

Αναλυτικά όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Πλειοδότης όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ανακήρυξε ομόφωνα την ένωση των εταιρειών “Deutsche Invest Equity Partners GmbH”, “Belterra Investments Ltd.” και “Terminal Link SAS” Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.