«Είμαι ο πρόεδρος της Θύρας 4»

3432
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí 3ç çìÝñá óõæÞôçóçò óôçí ïëïìÝëåéá ôçò âïõëÞò åðß ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË ,Ôñßôç 10 Öåâñïõáñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Χαιρετισμό στον Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο αποκάλεσε μέγα ευεργέτη, απέστειλε ο υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Ζουράρις.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο πλαίσιο των εγκαινίων της  Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ:

«Χαιρετίζω τον κύριο Ιβάν Σαββίδη που ήρθε ως απόστολος και μέγας ευεργέτης. Τον ευχαριστεί σύσσωμο το Υπουργείο Παιδείας των Ελλήνων αλλά και η Θύρα 4 της οποίας είμαι επίτιμος πρόεδρος!»