Διακοπή του κυπέλλου με κάθε επισημότητα!

Την ημέρα όπου η FIFA απέστειλε την ρητή της προειδοποίηση για την επανέναρξη του κυπέλλου Ελλάδας σε δυο εβδομάδες, συνέπεσε να δημοσιευτεί και η επίσημη απόφαση της διακοπής του κυπέλλου στο ΦΕΚ.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ

ΤΕΚΑΕΑΣ/66840/5126/1151/189 

Οριστική διακοπή της διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου περιόδου 2015−2016.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005),

β) του άρθρου 5 παρ.1 περ. α του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23−2−2012), και των άρθρων 41Α παρ. 3 και 41Δ, παρ. 5 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας» του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13−5−2015),

δ) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28−8−2014), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13−5−2015),

ε) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015), στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015),

ζ) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/ 16974/4105/20−10−2015, απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2327/Β/29−10−2015).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/ 3908/24−09−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β/ 07−10−2015).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/54045/ 4128/822/163/26−02−2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιστικής περιόδου 2015 − 2016, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ − Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02/03/2016 και ώρα 19:30 στο γήπεδο Τούμπας».

4. Την με αριθμ. πρωτ. 3592/16/440666/03−03−2016, αναφορά συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για τον αγώνα ποδοσφαίρου στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής της Ε΄ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 2015−2016 μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ − Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο οποίος διεξήχθη την Τετάρτη 02−03−2016 και ώρα 19.30 στο γήπεδο Τούμπας, με πρωτοφανή έκταση γεγονότα και εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκε σε διακοπή ο ως άνω αγώνας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης.

5. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ/66054/471/3−3−2016 έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Ε.Π.Ο.

6. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ/66054/471/3−3−2016 έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Δ.Ε.Α.Β. 7.

Την με αριθμ. πρωτ. 8336/03−03−2016 απάντηση της Ε.Π.Ο.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 2123/03−03−2016, γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Κατά την παρ.3 του αρ.1 του Ν. 4326/2015 ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων και εν γένει φαινομένων βίας, μπορεί να αποφασίζει για προληπτικούς λόγους μεταξύ άλλων και την οριστική διακοπή διοργάνωσης αθλήματος, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών.

Στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται ότι συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου, που δικαιολογούν την οριστική διακοπή της διοργάνωσης του κυπέλλου Ελλάδος, καθόσον τα εξόχως σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στον αγώνα ΠΑΟΚ − ΟΣΦΠ για τα ημιτελικά του θεσμού, σε συνδυασμό με πρόσφατα γεγονότα βίας και σε άλλους ποδοσφαιρικούς αγώνες ομάδων που μετέχουν στα ημιτελικά του εν λόγω θεσμού καθιστούν σφόδρα πιθανό το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέων βίαιων γεγονότων, απροσδιόριστης έκτασης και βαθμού, μη ανεκτών από την Πολιτεία και κατά την πρόβλεψη του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, άμεσα τιμωρητέων.

Σημειώνεται ότι ο νόμος λειτουργεί αποτρεπτικά και προστατευτικά έναντι κυρίαρχων έννομων αγαθών, όπως η δημόσια τάξη και ασφάλεια, κατά τρόπο απρόσωπο, αντικειμενικό και απόλυτα ισότιμα, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση και πρόληψη σοβαρών φαινομένων βίας. Ο νόμος δεν επιβάλλει αποσπασματικά τιμωρίες, αλλά διαφυλάττει συνολικά το από το Σύνταγμα προστατευόμενο αγαθό του αθλητισμού, καθώς και την κοινωνική ειρήνη, χωρίς αυτό να σημαίνει υιοθέτηση λογικής της συνολικής ευθύνης.

Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή του νόμου σκοπεύει αυστηρά και μόνο στην εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με παράλληλες πειθαρχικές ποινές της οικείας διοργανώτριας αρχής.

Η επιβολή του νόμου κρίνεται δικαιολογημένη σε περιπτώσεις διακινδύνευσης έννομων αγαθών όπως η κοινωνική ειρήνη, αυτονόητα υπέρτερων έναντι άλλων συμφερόντων που τυχόν πλήττονται, οικονομικού ή αγωνιστικού περιεχομένου (βλ. απώλεια εισιτηρίων ή συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση), αποφασίζουμε:

Την άμεση και οριστική διακοπή της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου της περιόδου 2015− 2016 της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ − ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ