Ανακόπτει την μετακίνηση στην Ξάνθη ο Υφυπουργός.

Ο ΠΑΟΚ πέρα από το σημερινό (9/2) παιχνίδι με την Ξάνθη για το κύπελλο, παίζει επίσης την Κυριακή στην ίδια έδρα για το πρωτάθλημα. Όπως είναι λογικό οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα ταξίδευαν για να είναι δίπλα στην ομάδα του Βλάντα Ίβιτς. Ωστόσο ο Υφυπουργός αθλητισμού ,Γιώργος Βασιλειάδης, γνωστοποίησε σε όλους τους φορείς απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για “λόγους διαφύλαξης της τάξης”. Αναλυτικά η εισήγηση του κυρίου Βασιλειάδη:
«ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.,
κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 20η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της SUPER
LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ – Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., ο
οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12-02-2017 και ώρα 15:00, στο γήπεδο XANTHI F.C. ARENA.»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98
Α’).
β) του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α’), όπως
ισχύει.
γ) του άρθρου 5, παρ.1, περ. α, β και δ και άρθρου 7 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α’).
δ) του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 49 Α’).
ε) του άρθρου 66 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α’).
στ)του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171 Α’), όπως
τροποποιήθηκε με το ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α’) και το ν.4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α’).
ζ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών …
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α’).
η) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο
Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672 Β’).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 4463/17/238256/03-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με το οποίο
εισηγείται την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της
φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 20η αγωνιστική
του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ο.
ΞΑΝΘΗ – Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12-02-2017 και ώρα 15:00, στο γήπεδο XANTHI
F.C. ARENA.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1046/03-02-2017 έγγραφο της ΔΕΑΒ προς την SUPER LEAGUE.
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/34131/2664/400/130
Ηµ/νία: 08/02/2017
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/34131/2664/400/130
5. Το με αριθμ. Πρωτ. 1442/06-02-2017 έγγραφο της SUPER LEAGUE.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 1171/08-02-2017 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.,
κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 20η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE,
αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ – Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., ο οποίος θα
διεξαχθεί την Κυριακή 12-02-2017 και ώρα 15:00, στο γήπεδο XANTHI F.C. ARENA, για σοβαρούς λόγους
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4326/2015 και των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 3 του
Ν.4410/2016, με τις οποίες επήλθε εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση
και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/ αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού
αθλητισμού, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορούν να ζητούνται ομαδικά εισιτήρια από τις Α.Α.Ε. ή τα
Τ.Α.Α. δεδομένου ότι τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά με τον αριθμό του
εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. SUPER LEAGUE
Μεσογείων 174, 151 25 Μαρούσι (Fax: 210 6857464)
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης
Νέστου 2
Α
, 67131 (Fax: 2131 527751)
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
Υπόψη κ. Αθανασόπουλου (Fax: 213 1527709)
4. Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
Αθλητικό Κέντρο Α.Ο.ΞΑΝΘΗ, Πηγάδια 67100 Ξάνθη (Fax: 25410 25852)
5. Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
Μικράς Ασίας, Γήπεδο Τούμπας, 54351 Θεσσαλονίκη (Fax : 2310 954050)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Γρ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης Αθλητισμού
 Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού & Επαγγελμάτων Αθλητισμού
 Δ.Ε.Α.Β».