Η Λάρισα καλεί επενδυτές

Όπως όλα δείχνουν, η Λάρισα θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου στη Football League από τον 2ο όμιλο της Γ΄Εθνικής και η Ερασιτεχνική ΑΕΛ ξεκίνησε από τώρα να ψάχνει επενδυτή να αναλάβει την ΠΑΕ, που θα πρέπει να δημιουργηθεί το καλοκαίρι.

Στην ΑΕΛ, που παίζει στη Γ’ Εθνική ως ερασιτεχνικό σωματείο, επικεφαλής και χρηματοδότης είναι σήμερα ο Βαγγέλης Πλεξίδας, που μέχρι το καλοκαίρι είχε τα Τρίκαλα, αλλά δεν είναι καθολικά αποδεκτός στη Λάρισα και θα πρέπει να διεκδικήσει το καλοκαίρι την ΠΑΕ, εφόσον είναι διατεθειμένος να το κάνει.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΛ είχε γενική συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα Δευτέρα προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όσους θέλουν να αποκτήσουν μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ, που θα συσταθεί το καλοκαίρι.

Η προθεσμία, που θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ένας μήνας (λήγει στις 18 Μαρτίου) και απαιτείται εγγυητική επιστολή 600.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ερασιτεχνής ΑΕΛ :

«Σε εκτέλεση της εντολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΛ της 13ης Φεβρουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει στην ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς υποψήφιους για την απόκτηση των μετοχών της νέας ΠΑΕ ΑΕΛ που θα συσταθεί με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 και εφόσον η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου ανέλθει στη Football League (Β’ Εθνική Κατηγορία).

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από τις εκλογές ανάδειξης χρηματοδότη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έθεσε ως αναγκαίο όρο την εξεύρεση εκείνου ή εκείνων των υποψηφίων που θα είχαν την μακροπρόθεσμη δυνατότητα και ικανότητα να επαναφέρουν την ΑΕΛ το συντομότερο δυνατό στην ανώτατη επαγγελματική ποδοσφαιρική κατηγορία, τηρώντας παράλληλα όρους και προϋποθέσεις που θα σέβονται την ιστορία και το μέγεθος του Σωματείου, προβαίνει σήμερα στον καθορισμό των ελάχιστων εκείνων προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν της αξιολόγησης των προσφορών τους από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Οι παρακάτω όροι σχετίζονται απόλυτα με το ότι θα πρέπει να σχηματιστεί η ασφαλέστερη δυνατή πεποίθηση, αφενός προς το ΔΣ και αφετέρου προς τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα εχέγγυα που κατά τη κοινή λογική απαιτούνται προκειμένου ώστε η νέα ΠΑΕ ΑΕΛ να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής του μεγαλομετόχου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Ν. 2725/1999.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψηφίους που πληρούν απαραίτητα τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Υποβολή Αίτησης – Υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά α) το χρονικό όριο ισχύος της προσφοράς του υποψηφίου που δεν θα πρέπει να είναι συντομότερο του χρόνου που θα ορίσει το Σωματείο για τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την ίδρυση Α.Α.Ε., β) υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος την αίτηση ότι ενεργεί για τον εαυτό του ή για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί και όχι ως παρένθετος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων αποδεχόμενος σε περίπτωση αναληθούς δηλώσεως την απώλεια των υπό στοιχείο 2, εγγυητικής επιστολής ή χρημάτων.

2. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής 600.000€ υπέρ του Σωματείου της ΑΕΛ ή κατάθεση χρημάτων σε κλειστό λογαριασμό υπέρ του Σωματείου ΑΕΛ προκειμένου να πιστοποιηθεί η δυνατότητα κάλυψης του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται σήμερα προκειμένου να συσταθεί ΠΑΕ και εν συνεχεία αν χρειαστεί να προβεί σε ΑΜΚ για τις ανάγκες της Super League. Σε περίπτωση αποκλεισμού του υποψηφίου η εγγυητική επιστολή ή η τυχόν κατάθεση μετρητών υπέρ της ΑΕΛ επιστρέφονται στον καταθέτη άμεσα.

3. Αντίγραφο φορολογικής δηλώσεως, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

4. Αντίγραφα των τελευταίων τριών (3) ισολογισμών χρήσεως, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Προϋπολογισμός για την αγωνιστική περίοδο 2014-15 και προϋπολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 σε περίπτωση συμμετοχής της ΠΑΕ στη Super League.

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη χρήση ιδιόκτητων γηπεδικών εγκαταστάσεων ή προπονητηρίων, υποχρεούται να προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που επικαλείται τη χρήση ιδιόκτητων γηπεδικών εγκαταστάσεων ή προπονητηρίων ιδιοκτησίας τρίτων, υποχρεούται να προσκομίσει επιστολή του ιδιοκτήτη που να επιβεβαιώνει τη συμφωνία χρήσης, τους όρους και τη διάρκεια ισχύος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση χρήσης εθνικών ή δημοτικών γηπέδων ή προπονητηρίων.

7. Αποδοχή των όρων του Καταστατικού της υπό σύσταση ΠΑΕ, ιδίως σε ότι αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, των προϋποθέσεων συγχώνευσης με άλλες ΠΑΕ, δικαιώματα του Σωματείου ως προς την επωνυμία, και τα σήματα και την απαγόρευση μεταβολής της έδρας αλλά και κάθε ουσιώδη όρο που διασφαλίζει τα δικαιώματα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου πάνω στη νέα ΠΑΕ.

8. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 18/3/2014 και ώρα 21:00.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα διαδικασία ετέθησαν υπόψη του κάθε ενδιαφερομένου προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων, στο βαθμό που δεν υπερκαλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση, εξακολουθούν να ισχύουν και η εκπλήρωση αυτών είναι προαπαιτούμενη και συμπληρωματική στους όρους της παρούσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στη διάθεση οποιουδήποτε υποψηφίου, προκειμένου να επεξηγήσει τις προϋποθέσεις αλλά και κάθε άλλη απορία σχετικά με το φάκελο υποψηφιότητας, πριν από την υποβολή του.

Σημειώνεται ότι έγγραφα που συντάχθηκαν σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική.

Η υποβολή των αιτήσεων και των εγγράφων που τις συνοδεύουν πρέπει να γίνεται σε φάκελο και να κατατεθεί επί αποδείξει παραλαβής στα γραφεία του Σωματείου της ΑΕΛ, Μεγ. Αλεξάνδρου 35, 3ος όροφος, καθημερινές 18:00-21:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-255944, e-mail: [email protected]

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου»