Ζημίες 8,5 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ το 2013-14

Αύξηση των εσόδων, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση των εξόδων, παρουσίασε τη σεζόν 2013-14 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με έκθεση της DIRECTION BUSINESS REPORTS, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκλεισε την περασμένη σεζόν με ζημίες της τάξης των 8,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά: Η DIRECTION BUSINESS REPORTS επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΟΚ ΠΑΕ για την οικονομική χρήση 2013/2014 (01/07/2013 έως 30/06/2014) που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 και τα σύγκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) που αφορούν την  αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και συνοπτικά προκύπτουν τα παρακάτω:

ΠΑΟΚ ΠΑΕ 2013/2014 vs 2013/2012:

 • Έσοδα: 18,50 εκατ. ευρώ (+31,61% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Έξοδα: 27,04 εκατ. ευρώ (+41,93% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: – 8,54 εκατ. ευρώ (-70,97 % σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: – 9,18 εκατ. ευρώ (-91,78%  σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: – 45,41 εκατ. ευρώ (-25,32% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αξία Κτήσεως): 18,80 εκατ. ευρώ (+30,20% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αναπόσβεστη Αξία): 8,74 εκατ. ευρώ (+64,19% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Μετοχικό Κεφάλαιο: 52,63 εκατ. ευρώ (+61,74% σε σχέση με το 2012/2013) – εκ του οποίου τα 37,78 εκατ. ευρώ είναι καταβλημένο και τα 14,85 εκατ. ευρώ οφειλόμενο.
  ● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 7,72 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων -3,70 εκατ. ευρώ το 2012/2013
  ● Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 6,64 εκατ. ευρώ (+39,04% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 17,96 εκατ. ευρώ (-9,95% σε σχέση με το 2012/2013)
  ● Σύνολο Υποχρεώσεων: 24,60 εκατ. ευρώ (-0,49% σε σχέση με το 2012/2013)

Σημειώσεις: 1) Η πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών την 30/06/2014 που προσδιορίστηκε από την Επιτροπή Αποτίμησης  Αξίας Επαγγελματικών Αθλητών σύμφωνα με τις διατάξεις του 76α του Ν.2725/1999 ανέρχεται σε 11.881.720 ευρώ, η οποία λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό της καθαρής θέσης μόνο για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920.
2) Στην κλειόμενη χρήση με τις: α) από 20/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το πόσο των 19,91 εκατ. ευρώ. Κατά την 20/02/2014 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά 5,24 εκατ. ευρώ και κατόπιν τούτου το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των 37,78 εκατ. ευρώ, β) από 31/03/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το πόσο των 14,85 εκατ. ευρώ. Κατά την 01/09/2014  πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά 7,50 εκατ. ευρώ και κατόπιν τούτου το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό 45,28 εκατ. ευρώ.

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2014 (34η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2013 έως 30/06/2014) υπογράφουν οι: Ιάκωβος-Άγγελος Αγγελίδης: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Maria Goncharova: Μέλος Δ.Σ., Ιωάννης Καγιούδης : Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Δημήτρης Πανοζάχος: Φοροτεχνικός Σύμβουλος για την εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ.