Θέσεις για 50.000 άνεργους

Τα υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και ΑΘλητισμού θα καλύψουν 9.700 θέσεις

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2014, το οποίο αφορά 50.000 ανέργους. Ηδη τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (αρ. φύλλου 3172 της 26ης Νοεμβρίου) η σχετική απόφαση, που καθορίζει τους σκοπούς της πράξης, τους ωφελούμενους και τα κριτήρια μοριοδότησης.

Στα υπουργεία αντιστοιχούν 16.100 θέσεις κοινωφελούς εργασίας, ενώ τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνουν τα υπουργεία: Παιδείας (περίπου 5.500 θέσεις), Υγείας (2.500 θέσεις), Πολιτισμού και Αθλητισμού (1.700 θέσεις). Από το σύνολο των θέσεων οι 10.000 θα καλυφθούν από προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες 6.100 θέσεις αφορούν προσωπικό τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στους Δήμους το σύνολο των θέσεων ανέρχεται σε 31.300 και την πλειονότητα συγκεντρώνει ο Δήμος Αθηναίων (1.100 θέσεις). Παράλληλα, ξεχωρίζουν οι Δήμοι Πειραιώς (455 θέσεις), Περιστερίου (415 θέσεις), Πατρέων (581 θέσεις), Λαρισαίων (645 θέσεις), Κατερίνης (401 θέσεις), Νεάπολης Συκεών (359 θέσεις), Ηρακλείου (310 θέσεις). Με 200 άνεργους θα ενισχυθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ 336 θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Βόλου. Τέλος, στις Περιφέρειες/Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιστοιχούν 4.050 θέσεις, εκ των οποίων 3.200 θέσεις για ωφελούμενους ΥΕ και ΔΕ και 850 θέσεις για άνεργους ΤΕ και ΠΕ.

Το «Εθνος – Εργασία» δημοσιεύει σήμερα έναν χρήσιμο οδηγό για την κοινωφελή εργασία, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι όλα όσα χρειάζεται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

1 Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι από το πρόγραμμα;

Πρώτα απ’ όλα για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι κατηγορίες ανέργων που θα ωφεληθούν είναι:

α) Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Προσοχή: εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πρέπει να είναι και οι δύο σύζυγοι και όχι μόνο αυτός που θα κάνει αίτηση.

β) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

γ) Μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι είναι στα Μητρώα ανέργων πάνω από 12 μήνες.

δ) Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

ε) Ανεργοι άνω των 24 ετών.

Προσοχή: Αίτηση μπορούν να κάνουν και οι δύο σύζυγοι, που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες μόνο αν είναι μακροχρόνια άνεργοι.

2 Πώς θα γίνει η προκήρυξη των θέσεων;

Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αυτή είναι οι εξής:

 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.
 • Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ.) είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων.
 • Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που θα απασχολήσουν τους ανέργους.

Η πρώτη κίνηση θα είναι η έκδοση προκήρυξης ή προκηρύξεων των θέσεων κατά ομάδες φορέων. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εφόσον υπάρχουν θέσεις στην ειδικότητά τους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, ο οποίος συντάσσει τον πίνακα κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής.

Από τον πίνακα κατάταξης ο ΟΑΕΔ θα κατανείμει τους έχοντες υψηλότερη βαθμολογία στις θέσεις που έχουν ζητήσει οι φορείς. Εκεί οι επιλεγέντες θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και θα υπογράψουν τη σύμβαση πρόσληψης.

Ελεγχος, πριν και μετά, από το ΑΣΕΠ

3 Το ΑΣΕΠ εμπλέκεται στη διαδικασία και πώς;

Οι προκηρύξεις – προσκλήσεις, που κάνει ο ΟΑΕΔ ελέγχονται πριν εκδοθούν από το ΑΣΕΠ. Μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή τους θα πρέπει να τις εγκρίνει ή να τις τροποποιήσει, αλλιώς ο ΟΑΕΔ προχωρά στην έκδοσή τους. Το ΑΣΕΠ, επίσης, ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον φορέα αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.

4 Ποιες θα είναι οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν και οι τομείς στους οποίους θα εργαστούν οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα;

Οι ειδικότητες θα είναι πάνω από εκατό, ώστε σχεδόν όλοι οι άνεργοι των κατηγοριών να γίνονται δεκτοί. Ενδεικτικά οι τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ.
 • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια, κ.λπ.).
 • Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

5 Πού και πώς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι;

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη – πρόσκληση. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ.

6 Ποια είναι τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτουμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Τα κριτήρια επιλογής που θα αναφέρονται/εξειδικεύονται στην πρόσκληση είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
 • Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της, παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 • Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
 • Η ηλικία, και
 • Ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

7 Πώς θα γίνει η κατάταξη και αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε τι μπορεί να κάνει;

Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησης.

Ενσταση μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά ο υποψήφιος μέσα σε τρεις μέρες από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

8 Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε μια ειδικότητα ενός φορέα ποιος παίρνει τη θέση;

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

9 Τι γίνεται σε περίπτωση που μένουν κενές θέσεις σε κάποιον φορέα;

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Φορείς, τότε δύναται με Απόφαση του διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων γι’ αυτούς.

10 Για πόσο χρόνο θα εργαστεί στο πρόγραμμα και με τι απολαβές;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες. Μόνο στο υπουργείο Παιδείας μπορεί να φθάσει έως έξι μήνες και 15 ημέρες.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου).

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και

β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Οι ειδικότητες

Πολλές είναι οι ειδικότητες με ζήτηση από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕ: Βιβλιοθηκονόμων, Γαλλικής φιλολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχιτεκτόνων, Ιατρών, Κοινωνικών Επιστημών, Μεταφραστών, Μηχανολόγων μηχανικών, Νοσηλευτών, Πληροφορικής, Οικονομικών.

ΤΕ: Αρχιτεκτόνων, Βιβλιοθηκονόμων, Γραφιστικής, Δασολόγων, Εποπτών υγείας, Ηλεκτρολόγων, Νοσηλευτών, Οικονομικού, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τουριστικών επαγγελμάτων.

ΔΕ: Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθών Βρεφοκόμων, Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, Ηλεκτρολόγων, Κλητήρων-Οδηγών, Μαγείρων, Ξεναγών, Πληροφορικής, Χειριστών Η/Υ, Φυλάκων (ημερήσιοι φύλακες/νυχτοφύλακες).

πηγή: ethnos.gr