Γενική Συνέλευση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την οποία καλεί τους μετόχους της σε γενική συνέλευση στις 15 Απριλίου.

 

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

AP. M.A.E. 56205/06/Β/04/3

ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN

 

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15.04.2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντ. Τρίτση αριθ. 12, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Yποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/7/2013 – 30/6/2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 – 30/6/2014.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1/7/2014-30/6/2015.

4. Εκλογή Δ.Σ.

5. Διάφορα Θέματα.

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2015»