Μεγάλα προβλήματα για τα μεγάλα Media

Μια δύσκολη χρονιά ήταν και το 2014, κατά τη διάρκεια της οποίας όμως διαγράφηκαν κάποιες τάσεις στη μάχη της επιβίωσης. Ο Όμιλος του Mega και ο Όμιλος του Πήγασου εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλές ζημίες, σε αντίθεση με τους Ομίλους της Καθημερινής και των Αττικών Εκδόσεων, που είναι κερδοφόροι εν μέσω σκληρής οικονομικής ύφεσης. Παραμένει, πάντως, το σοβαρό πρόβλημα του δανεισμού, που ανέρχεται σε 399 εκατ. ευρώ για το σύνολο των εισηγμένων ομίλων που έχουν απομείνει στο χρηματιστήριο!

Τρομακτική πίεση στον Πήγασο

Ο Όμιλος του Πήγασου, της οικογένειας Μπόμπολα, εμφάνισε το 2014 ενοποιημένο κύκλο εργασιών μόλις 58 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες ύψους 27 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 92 εκατ. ευρώ! Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, «η Διοίκηση αξιολογεί τις επιπτώσεις των συσσωρευμένων ζημιών επί της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας και του ομίλου, σε συνδυασμό με τις ληξιπρόθεσμες δόσεις των δανείων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας». Τόσο η μητρική εταιρεία όσο και ο Πήγασος διαθέτουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.

Στις 31/12/2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά περίπου 131 εκατ. στον όμιλο και κατά περίπου 79 εκατ. στην εταιρεία, και ο μόνος δρόμος που επιλέγει η Διοίκηση είναι η αναχρηματοδότηση του δανεισμού. Οι οφειλές της εταιρείας για δάνεια που πρέπει να πληρωθούν εντός του έτους ανέρχονται σε  81 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 92 εκατ. ευρώ του δανεισμού. Ο όμιλος πρέπει να καταβάλει εντός του έτους  145 εκατ. ευρώ, σε σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 156 εκατ. ευρώ,  και άλλα περίπου 30 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις εντός του 2015 από συνολική οφειλή 40 εκατ. ευρώ. Πλην, όμως, δεν έχει εκταμιεύσει ακόμη το ομολογιακό δάνειο των 80 εκατ. ευρώ που έλαβε το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Mega προβλήματα…

Στο Mega τα προβλήματα είναι πολλά και ουσιαστικά. Το 2014 έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών μεταξύ των εισηγμένων ομίλων: 78 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του. Ο όμιλος εξακολουθεί να έχει ζημίες, αν και το 2014 μειώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ το 2013 . Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας Τηλέτυπος στα τέλη του 2014 ανήλθε σε 100,3 εκατ. ευρώ από 101,9 εκατ. ευρώ το 2013. Το 37,2% αφορά τα αποθέματα δικαιωμάτων προγράμματος και το 55,6% τα υπόλοιπα πελατών και λοιπών χρεωστών.

Πηγή : typologies