Γενική συνέλευση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ (7/4)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συγκαλεί τους μετόχους της, σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (7/4) στις 19.00 στα γραφεία της στην Πυλαία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε έχει ως εξής:

ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 07.04.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντ. Τρίτση αριθ. 12, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Yποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/7/2012 – 30/6/2013 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2012 – 30/6/2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1/7/2013-30/6/2014.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.
5. Εκλογή Δ.Σ.
6. Διάφορα Θέματα.

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς