Η ιστορική γ.σ. της ΠΑΕ Άρης

28

Η ιστορική γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Άρης προκηρύχθηκε από τον Ερασιτέχνη Άρη, ενός εκ των μεγαλομετόχων της εταιρείας. Η συγκεκριμένη γ.σ. είναι ασφαλώς ιστορική, καθώς θα αποφασιστεί σε αυτήν η λύση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση του ΑΣ αναφέρει:

«Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αλκμήνης αρ. 69  στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Λύση της Π.Α.Ε ‘ΑΡΗΣ’ και θέση της σε εκκαθάριση-διορισμός εκκαθαριστών

2) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας».