Η επιστολή του Πατριάρχη στον ΑΣ ΠΑΟΚ

Μια μέρα πριν από τα 88α γενέθλια του ΠΑΟΚ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρδολομαίος με χειρόγραφη επιστολή που απέστειλε προς τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ χαιρετίζει την πρωτοβουλία να διοργανώσει για τρίτη χρονιά την «Ημέρα ΠΑΟΚ», συγκεντρώνοντας τρόφιμα, που δόθηκαν σε απόρους, μέσω συσσιτίων των Ιερών Μητροπόλεων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες κινήσεις που είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, μόνο που φέτος στην επιστολή του εκφράζει την επιθυμία να παραβρεθεί και να ευλογήσει μία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου:

Η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αναφέρει τα εξής:

«Τω Εντίμω Διοικητικώ Συμβουλίω του Αθλητικου Συλλόγου ΠΑΟΚ, τέκνοις της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητοις, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι της Ελλάδος, οί οποιοι ιδρύθησαν υπό Κωνσταντινουπολιτων, ως ο ενδοξος και ιστορικός Σύλλογος του ΠΑΟΚ, κατέχουν ιδιαιτέραν θέσιν εις τήν καρδίαν του Οικουμενικου Πατριάρχου. Και οί ίδιοι οι Σύλλογοι αισθάνονται την πνευματικήν αυτήν ενότητα και επικοινωνίαν πρός τήν Κωνσταντινούπολιν, με την οποία τους ενώνει ή καταγωγή, ή ιστορία καί τό κοινόν έμβλημα.

Διά τόν λόγον αυτόν με μεγάλην χαράν επληροφορήθημεν την φιλάνθρωπον πρωτοβουλίαν τού Συλλόγου σας διά την συλλογήν μεγάλης ποσότητος τροφίμων υπέρ των Συσσιτίων Ιερών Μητροπόλεων, η οποία εφέτος επεκτείνεται και είς τάς Μητροπόλεις, αί οποιαι γειτνιάζουν πρός τήν Θεσσαλονίκην, την οποίαν πρωτοβουλίαν υπεδέχθημεν ώς έν φέρελπι και ευχάριστον μήνυμα διά την συστράτευσιν όλων τών δυνάμεων του Γένους ημων, κλήρου και λαου, με σκοπόν την έξοδον από την περίοδον αυτήν της οικονομικης δυσπραγίας.

Ή πρωτοβουλία αυτή έρχεται είς μίαν περίοδον κρίσεως και δυσκολιων διά τον αγαπητόν και ευσεβη λαόν της Θεσσαλονίκης, ο οποιος έχει αποδείξει πολλάς φοράς την μεγάλην και έμπρακτον αγάπην αυτου διά τό Οικουμενικόν ημων Πατριαρχειο καί τό ζωηρόν ενδιαφέρον αυτου διά τον αιωνόβιον τουτον θεσμόν.

Διά τοιούτου είδους αξιεπαίνων καί σημαντικων πρωτοβουλιων ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ, ο οποιος κατάγεται εκ Κωνσταντινουπόλεως, αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο αθλητισμός δύναται νά γίνη χωρος και τρόπος ο οποιος ενώνει τους ανθρώπους και καλλιεργει μεταξύ αυτων τήν αλληλεγγύην, την αλληλοϋποστήριξην, την συμπάθειαν και την κατανόησιν. Ευχόμεθα τό πνευμα τουτο, τό οποιον εμπνέει, την προσπάθειαν αυτήν, να κυριαρχη πάντοτε είς τούς αθλητικούς αγωνας, είς τά μέλη της διοικήσεως, είς τους αθλητάς και είς τούς θεατάς, ώστε να προάγηται ή μέριμνα καί ή πρόνοια διά τά πλέον αδύνατα καί ευπαθη μέλη του κοινωνικου συνόλου .

Μόνον υπό τό πνευμα αυτό της ενότητος, της αλληλεγγύης, και της προσφοράς, τάς οποίας εκφράζουν πρωτοβουλίαι, ως ή παρουσα του Αθλητικου Συλλόγου ΠΑΟΚ, είναι δυνατόν ή σύγχρονος Ελληνική κοινωνίαν να υπερβη την ποικιλόμορφον κρίσιν και να απαντήση είς τάς προκλήσεις της εποχης ημων αλλά καί να εξέλθη έκ της κρίσεως πλέον ηνωμένη, ισχυροτέρα, καλλιτέρα καί ωριμοτέρα.

Ώς πνευματικός πατήρ και Προκαθήμενος της τροφού Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως , εκφράζομεν τήν ικανοποίησιν καί τήν χαράν ημών διά τήν επί τρία έτη συμπαράστασιν ταύτην του ΠΑΟΚ εις τό τεράστιον κοινωνικόν και φιλανθρωπικόν έργον των Ιερων Μητροπόλεων της περιοχης του ευρυτέρου πολεοδομικου συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης καί της Εκκλησίας εν γένει διά τήν στήριξην τού λαού εις τήν δύσκολον ταύτην εποχήν και ευχόμεθα ολοψύχως η προσπάθεια υμών αυτή να εύρυ και άλλους μιμητάς εις ολόκληρον την Ελλάδα. Ταυτοχρόνως, εκφράζομεν τήν ευχήν καί επιθυμίαν ημών όπως εις μίαν μελλοντικήν επίσκεψην ημων εις Θεσσαλονίκην ανταποκριθωμεν εις τήν ευγενή πρόσκλησιν σας και επισκέφθωμεν τά γραφεία του αθλητικου σας Σωματείου και ευλογήσωμεν τάς εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Επί δέ τούτοις, απονέμομεν υμίν ολόθυμον τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ημων ευλογίαν και επικαλούμεθα εφ” υμας τήν χάριν καί τό άπειρον έλεος τού Θεού».